سامانه ذینفع واحد

سامانه ذینفع واحد

حمایت از سپرده‌گذاران و مشتریان بانک در قبال تعهدات بانک

بانک‌ها و موسسات اعتباری، پشتیبان و موتور مولد اقتصاد هر کشور بوده و درصورت بروز هرگونه اشکال یا وقوع ریسک برای هریک از آنها به‌غیر از بنگاه یادشده در واقع